“Leren is leuk!”

Deze uitspraak wens ik ieder kind toe.

Als leren gemakkelijk gaat, is het ook leuk om nieuwe dingen te leren. Om (op school) nieuwe dingen te kunnen leren moet je goed kunnen rekenen en lezen.

Sommige kinderen (en ook volwassenen) hebben moeite met rekenen en lezen. Dat heb ik wel ontdekt in ruim dertig jaar onderwijservaring in het basisonderwijs, aan de pabo en bij het geven van bijles aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Mijn praktijk

De meeste kinderen betreden voor het eerst mijn praktijk als de leerachterstand groter dan één leerjaar blijkt te zijn. De verhalen zijn allemaal even schrijnend, want de leerachterstand gaat meestal hand in hand met frustratie, negatief zelfbeeld en angst, boosheid en verdriet.

Enkele voorbeelden uit mijn praktijk zijn:

  • Een meisje dat eind groep 3 nog niet alle letters kent.  
  • Een meisje in groep 4 dat niet begrijpt wat plussommen zijn en bang is van minsommen.
  • Een jongen die half groep 4 wel de letters kent, maar er geen woorden van kan maken.
  • Een meisje dat eind groep 6 een indicatieschooladvies voor het voortgezet onderwijs krijgt, dat veel lager uitvalt dan het schoolrapport zou doen vermoeden.

Ik ontmoet veel kinderen die motorisch ver achter lopen op de gemiddelde ontwikkelingslijn, zowel voor de grove als de fijne motoriek. En deze motorische vaardigheden spelen een erg grote rol bij het kunnen leren lezen en rekenen!

Bijles in rekenen, lezen, taal en schrijven

Vierkant Blauw ben ik ooit gestart uit passie voor rekenen en om (basisschool)kinderen hierin te begeleiden. De afgelopen jaren heb ik deze expertise uitgebreid naar lezen, taal en schrijven. Wat kinderen die mijn praktijk bezoeken nodig hebben is veel meer dan bijles, in de zin van even extra aandacht en oefening en dan komt het goed. Die begeleiding biedt de basisschoolleerkracht al. Deze kinderen hebben een andere begeleiding en een andere aanpak nodig om hun leerprobleem de baas te worden. Emotionele begeleiding is hierbij broodnodig. Want de ontstane leerangst blokkeert een kind in het kunnen leren.

Problemen met leren rekenen en leren lezen worden meestal zichtbaar in groep 3 of daarna, meestal in combinatie met problemen met taal en begrijpend lezen. Maar ook met rekenen. Vaak heeft je kind daarbij veel verdriet of boze buien, omdat het lezen of rekenen niet lukt.

De oorzaak van deze problemen ontstaan soms al in de jonge kinderjaren, waar ze lang onzichtbaar blijven. Door goede observatie, kennis van zaken en de juiste aanpak, kan echter veel verdriet voorkomen worden.

Vierkant Blauw kan je kind met persoonlijke begeleiding helpen bij het ontwikkelen van de benodigde (voorbereidende) vaardigheden. Je kind zal groeien op leergebied en emotioneel meer in balans komen. En daar is het nooit te laat voor. Ik heb kinderen in zeer korte tijd enorme leervorderingen zien maken. En dan wordt leren weer leuk! 

Uniek in de bijlessen is dat ik jou, als ouder van een basisschoolkind, actief betrek bij het leerproces van je kind. Zo krijg je informatie en inzicht in het leerproces van je kind en bereid je in de bijles samen met je kind de thuisoefeningen voor. Dit maakt het thuis oefenen makkelijker en prettiger.  

Bijles in rekenen in VO, MBO en Pabo

Jongeren in het voortgezet onderwijs help ik met rekenen en wiskunde (VMBO en onderbouw HANO/VWO) en studenten in het MBO met rekenen. Studeer je aan de Pabo dan kan ik je helpen met rekenen, studeren en stage.

Op deze site lees je over de mogelijkheden voor bijles, wie ik ben en hoe ik werk. Bovendien vind je er interessante literatuur over onder andere rekenen en lezen.

Vierkant Blauw staat voor…

Vakmanschap

Yolande Blauw is een breed geschoold professional. Zij verzorgt de bijlessen in een veilige en ontspannen sfeer.

Ouders welkom

Bij basisschoolkinderen is de ouder voor een deel van de bijlestijd actief aanwezig. Het samen (ouder en kind) oefenen legt de verbinding met de dagelijkse oefeningen thuis.

Persoonsgericht leren

Tijdens de intake ontstaat een duidelijk beeld van het basisschoolkind, de jongere of de student. Na de intake gaan we persoonsgericht aan het werk: de begeleiding is individueel en wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind, de jongere of de student.

Doelgericht leren

Tijdens de intake ontstaat een duidelijk beeld van de leervraag en het leerdoel. Na de intake gaan we doelgericht aan het werk: in de bijles én met een planner, studiemateriaal en/of studieadvies voor thuis.

Zinvol leren

Tijdens de bijlessen wordt aandacht besteed aan het nut van wat je leert door de leerstof te plaatsen in de belevingswereld van het kind, het toekomstperspectief van de jongere of de student.

Leren door te begrijpen

Het leren heeft als basis: begrijpen wat je leert. Vanuit begrip wordt kennis verwerkt en worden vaardigheden ingeoefend. Thuis gaat het oefenen vanuit begrip verder.